Xe tới Quảng chốt còn treo,
Thời gian dời đổi gieo neo chặng đường.
Xa vợ con ba năm trường,
Anh em mong ngón một phương trời sầu.
Hố Nai hoa ngậm trăng thu,
Liễu râm thành Quảng âm u khói chiều.
Mộng hải hồ, tỉnh lại nào,
Tiếng đàn nhạn rét rơi vào thuyền côi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.