Cưỡi gió vượt xe năm mây,
Tuỳ duyên ở đó hay đây mặc tình.
Thuốc làm cây chết hồi sinh,
Khiến người sống lại chú linh phép màu.
Vòm trời nhật nguyệt gồm thâu,
Bồng Lai nào có xa đâu trần hoàn.
Lạc thành sáo sắt tiếng lan,
Hoa mai rơi rụng ngập tràn hư không.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.