05/12/2020 06:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trịnh Châu ngoạ bệnh đắc đồng bộ sao lục Vưu Đồng đề tụng Lã Tiên từ thi thiên nhân vong bỉ lậu lâm hành bộ vận phụng đại đề duyên chi tác kỳ 2
鄭州臥病得同部抄錄尤侗題頌呂僊祠詩篇因忘鄙陋臨行步韻奉代題緣之作其二

Tác giả: Trịnh Hoài Đức - 鄭懷德

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 29/11/2018 20:44

 

Nguyên tác

御風超舉五雲輿,
到處隨緣儘可居。
試藥法能醫死樹,
回心呪是起生書。
天中日月和收服,
塵裏蓬萊靜自如。
銕笛洛城憑一弄,
梅花散落遍空虛。

Phiên âm

Ngự phong siêu cử ngũ vân dư,
Đáo xứ tuỳ duyên tận khả cư.
Thí dược pháp năng y tử thụ,
Hồi tâm chú thị khởi sinh thư.
Thiên trung nhật nguyệt hoà thu phục,
Trần lý bồng lai tĩnh tự như.
Thiết địch Lạc thành bằng nhất lộng,
Mai hoa tán lạc biến không hư.

Dịch nghĩa

Cưỡi gió vượt hơn ngồi cỗ xe năm mây,
Đến chốn nào tuỳ duyên đều có thể ở được.
Thư thuốc phép chữa được cây đã chết,
Lời chú “Hồi tâm” là sách “cải tử hoàn sinh”.
Mặt trời mặt trăng trên trời đều thu phục được,
Cảnh Bồng Lai ngay tại cõi trần lòng tĩnh tự nhiên.
Thành Lạc sáo sắt thổi lên,
Hoa mai rụng tơi tả khắp hư không.

Bản dịch của Hoài Anh

Cưỡi gió vượt xe năm mây,
Tuỳ duyên ở đó hay đây mặc tình.
Thuốc làm cây chết hồi sinh,
Khiến người sống lại chú linh phép màu.
Vòm trời nhật nguyệt gồm thâu,
Bồng Lai nào có xa đâu trần hoàn.
Lạc thành sáo sắt tiếng lan,
Hoa mai rơi rụng ngập tràn hư không.
Nguồn: Hoài Anh, Gia Định tam gia, NXB Tổng hợp Đồng Nai, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Hoài Đức » Trịnh Châu ngoạ bệnh đắc đồng bộ sao lục Vưu Đồng đề tụng Lã Tiên từ thi thiên nhân vong bỉ lậu lâm hành bộ vận phụng đại đề duyên chi tác kỳ 2