Khí linh tụ cả Lạc Dương,
Trải bao chiến loạn nhiễu nhương tới giờ.
Vẫn bền lễ nhạc nhà Chu,
Tiếng đàn lầu Tấn ngày xưa không còn.
Tam đô kém giá Mẫu đơn,
Cuốc kêu Thục đế ngậm hờn không nguôi.
Khắp nơi quy một đạo thôi,
Hàm quan đâu đâu ngất trời mà khoe.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.