Bên đê liễu tạm ghé thuyền,
Cây mây sông tạnh bỗng nhiên mịt mờ.
Phận bèo may gặp duyên ưa,
Nước trôi, Bạch tuyết thơ chưa viết thành.
Xương mai đối bóng thương mình,
Chau mày trăng cũng ra hình hờn ghen.
Sơ cuồng được láng giềng khen,
Lâu thuyền gang tấc tiếp liền Doanh Châu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.