Phải chăng trời cợt đùa ta,
Sinh nhằm đời loạn vậy mà danh an.
Năm bận rộn trộm ngày nhàn,
Thẹn tài nhỏ, được chức quann ngon lành.
Say nhè, tửu bá coi khinh,
Bôi lem năm vận ngông nghênh thi đàn.
Đo lường trời đất còn ham,
Non kỳ nước lạ đủ làm ta vui.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.