Tặng Hán Khẩu Bao dật nhân dạ đạo tha lư nhân tác

Vạn lý bồng bình không quý ngã
Bán liêm tuyết nguyệt tối vinh quân
Kinh Hồ tự cổ xưng tài tấu
Hán Thuỷ hân kim cấu dị nhân
Thiên hải thù phương tình vị cựu
Khổng Kha cộng phái nghĩa phi tân
Thu tiêu tối nhã thao cầm ngữ
Cầm ngoại duy xao ngẫu nhất văn

 

Dịch nghĩa

Muôn dặm như cánh bèo nổi trôi, luống thẹn thay cho ta
Vinh hạnh nhất là ông được ngồi sau rèm ngắm trăng tuyết
Đất Kinh Hồ từ xưa có tiếng là nơi tụ hội nhiều anh tài
Sông Hán Thuỷ mừng nay được gặp gỡ bậc dị nhân
Trời biển khác phương tình cảm còn chưa cũ
Khổng Mạnh chung phái, đạo nghĩa không phải mới
Đêm thu tao nhã nhất là cùng nhau trò chuyện bằng tiếng đàn
Ngoài đàn ra cũng đẽo gọt một hai vần thơ để đọc cho nhau nghe


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đinh Nho Hồng

Thẹn ta bèo cánh nổi trôi
Còn ông vinh hạnh nhàn ngồi ngắm trăng
Mừng thay Hán Thuỷ dị nhân
Kinh Hồ nhiều bậc tài năng ra đời
Tình sâu tuy khác biển trời
Xưa kia Khổng Mạnh những người đạo chung
Đêm thu trò chuyện cùng ông
Đàn ca, đẽo gọt văn chương tạc thù

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thẹn ta muôn dặm cánh bèo trôi,
Vinh ngắm tuyết trăng ông được ngồi.
Xưa tiếng Kinh Hồ tài tụ hội,
Dị nhân Hán Thuỷ mừng ra đời.
Khác phương trời biển tình chưa cũ,
Chung phái Khổng Kha đạo nghĩa thời.
Trò chuyện bằng đàn thu nhã nhặn.
Vần thơ đẽo gọt đọc nghe chơi.

15.00
Trả lời