Ban Siêu bên núi bóng cờ giơ,
Tuyết trải năm ba hỡi đợi chờ.
Lố dạng ác vàng lòng có Hán,
Liếc xem tuyết bạc mắt không Hồ.
Chong sương một cán cờ ngay thẳng,
Trải gió năm canh dãi phất phơ.
Vói hỏi xanh xanh kia biết chẳng,
Ngày nào về đặng nước nhà xưa?[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]