Trấn hùng mạnh của nước Nai,
Cánh buồm gió lướt chiều phai ánh ngày.
Đình sông nước lụt dâng đầy,
Bức thành nước mây trắng vây bốn bề.
Đậu thuyền theo lối nhạn đi,
Người dân quen thói trọng vì áo thêu.
Vô tình bác buông câu,
Ngồi trên hòn đá giờ lâu câm lời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.