Núi hú đười ươi, trúc gọi quyên,
An Nam sứ giả xuống long thuyền.
Chiếu ban Diên Chỉ vui lòng đón,
Thơ đến Kê Lâm dội tiếng truyền.
Tiết ngọc giữ gìn thêm vũ lộ,
Tuổi xanh qua lại mỗi phong yên.
Đầu sông mái tóc phơ phơ trắng,
Lục Giả còn ghi buổi sứ biên.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.