Động Đình xuân cạn, nước trôi,
Quạ về nam tiếng réo sôi xa gần.
Mây Vu hiệp mộng nữ thần,
Khuất Nguyên tâm huyết trải lần sóng sông.
Đón người liễu khoa lưng ong,
Núi như búi tóc từng vòng quấn cao.
Tính đa tình biết làm sao?
Nghe già trẻ đọc Ly Tao những sầu.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.