Trải bấy xuân thu ý hững hờ,
Người truyền Vũ bách tự nghìn xưa.
Thần công từ thuở Ân, Chu trước,
Nguyên khí một cành Giang, Hán trơ.
Lách tách đồng long trời muốn tối,
Thâm trầm mộc hổ tuyết sa mờ.
Lấm bùn truyện cũ toan dò hỏi,
Cái quạ bay đâu vắng miễu thờ.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.