Mừng hội rồng bay mới kỷ nguyên,
Gió trong hây hẩy liễu non non.
Hương nồng phấn thự tinh thần rạng,
Lễ trọng hoàng hoa đức huệ đồn.
Bắc khuyết vừa ban lời chiếu chỉ,
Nam bang liền chịu phận tôi con.
Thái bình cảnh tượng đầy trời đất,
Sứ mạng xong rồi lại ngọc môn.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.