Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Nguyên)
3 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Vương Nghi Tôn (1 bài)
- Vương Uẩn (2 bài)
- Phương Hồi (1 bài)
- Hồ Chi Duật (1 bài)
- Bạch Phác (2 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 04/11/2018 12:10 bởi Vanachi
Đổng Văn Dụng 董文用 (1229-1302) tự Ngạn Tài 彦才, người Cảo Thành, phủ Trấn Định (nay là huyện Cảo Thành, Hà Bắc) đời Nguyên. Năm 1250, theo Hốt Tất Liệt làm văn thư, chiêu nho sinh. Năm 1253, theo Hốt Tất Liệt diệt Đại Lý. Năm 1259, được Hốt Tất Liệt sau khi tức vị cho làm Tuyên phủ ty tả hữu ty lang trung, sau thăng Tây Hạ trung hưng lộ hành tỉnh lang trung, Sơn Đông khuyến nông sứ, Công bộ thị lang, Vệ Huy lộ tổng quản. Năm Chí Nguyên thứ 19 (1282), làm Binh bộ thượng thư, Lễ bộ thượng thư, sau đó chuyển làm Hàn Lâm viện, Tập Hiền viện học sĩ, Tri bí thư giám. Năm thứ 22 (1285), làm Giang Hoài hành tỉnh tham tri chính sự, phản đối đông chinh Nhật Bản. Năm thứ 25 (1288), nhậm Ngự sử trung thừa, Hàn Lâm học sĩ thừa chỉ. Năm thứ 31 (1294), Nguyên Thành Tông tức vị, ông làm Tri chế cáo kiêm Tu quốc sử, chủ trì tu sửa Thế tổ thực lục. Năm Đại Đức thứ 6 (1302) cáo lão, tới tháng 6 thì qua đời.