Trời chín thu sắc muộn,
Đường muôn dặm đưa chàng,
Mây hàn đầu ngựa dậy,
Gươm báu giắt lưng ngang.
Tuyên đọc chiếu thiên tử,
Yên lòng người viễn bang.
Một ngày tan khí nóng,
Thắng ruổi bến Man giang.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.