23/10/2021 20:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lý thị lang xuất sứ An Nam
送李侍郎出使安南

Tác giả: Dương Tái - 楊載

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nguyên
Đăng bởi Vanachi vào 04/11/2018 13:39

 

Nguyên tác

九秋天色晚,
萬里送君行。
馬首寒雲起,
腰間寶劍橫。
奉揚天子詔,
慰答遠人情。
直渡蠻江水,
炎氛一日清。

Phiên âm

Cửu thu thiên sắc vãn,
Vạn lý tống quân hành.
Mã thủ hàn vân khởi,
Yêu gian bảo kiếm hoành.
Phụng dương thiên tử chiếu,
Uỷ đáp viễn nhân tình.
Trực độ man giang thuỷ,
Viêm phân nhất nhật thanh.

Bản dịch của nhóm Trần Kính Hoà

Trời chín thu[1] sắc muộn,
Đường muôn dặm đưa chàng,
Mây hàn đầu ngựa dậy,
Gươm báu giắt lưng ngang.
Tuyên đọc chiếu thiên tử,
Yên lòng người viễn bang.
Một ngày tan khí nóng,
Thắng ruổi bến Man giang.
Bài thơ này được làm khi tiễn Lý Trọng Tân và Tiêu Phương Nhai, các sứ thần nhà Nguyên trong một lần được phái sang nhà Trần nước ta, được chép trong An Nam chí lược. Lý thị lang tức Lý Trọng Tân.

Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
[1] Chín thu là cuối thu, đã gần hết 90 ngày.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Tái » Tống Lý thị lang xuất sứ An Nam