Vào tiết đẹp thôi lên cao đất khách,
Tóc hai màu buồn bã đứng cô đơn.
Thu xao động bùn lội lầy đường lớn,
Đêm ồn ào mưa gió phủ Hắc Sơn.
Kẻ ẩn mình uổng công vui xem cá,
Người dũng cường không công sức thẹn hờn.
Mất hay được xưa nay theo quy luật,
Đọc “Ly tao” uống đậm sẽ thích hơn.

tửu tận tình do tại