Nhận mệnh sứ đất man chướng khói,
Giống năm đầu chói lọi Chung Quân.
Phất cao cờ hết tuần mạc bắc,
Vỗ mái chèo qua hẳn Tương Xuyên.
Tre xanh biếc lấn nghiêng sườn núi,
Cỏ tranh vàng mọc cuối biển hoang.
Vùng đất dữ sói lang béo bở,
Hãy đề phòng đừng ở đây lâu.

tửu tận tình do tại