Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Nguyên Chương (1 bài)
- Giải Tấn (4 bài)
- Vương Xứng (8 bài)
- Dương Sĩ Kỳ (2 bài)
- Chu Quyền (1 bài)
Tạo ngày 27/02/2021 21:51 bởi tôn tiền tử
Kim Ấu Tư 金幼孜 (1368-1432) tên Thiện 善, tự Ấu Tư 幼孜, hiệu Thoái Am 退庵, thuỵ Văn Tĩnh 文靖, quê Tân Cam 新淦, Giang Tây (nay là thôn Bồi Sơn 徘山, huyện Giáp Giang 峽江, tỉnh Giang Tây, Trung Quốc), đỗ tiến sĩ năm Kiến Văn thứ 2 (1400) triều Minh, trải qua các chức Hàn lâm kiểm thảo, Lễ bộ thượng thư kiêm Vũ anh điện đại học sĩ. Tác phẩm có Kim Văn Tĩnh tập 金文靖集.