Nam Giao vạn dặm đường xa,
Các ông nay phải rời nhà viễn du.
Cúng xong đến lúc ra roi,
Rời kinh đô nhận chiếu vua lên đường.
Trụ đồng Hán đã khói sương,
Rừng Tần chướng độc phủ vương âm thầm.
Doanh quân có bạn hỏi thăm,
Nói giùm nghiêm chỉnh việc làm tham mưu.

tửu tận tình do tại