Cung tên cho người khảng khái,
Tiệc rượu nhớ mãi chia tay.
Ban Siêu ném bút theo võ,
Tương Như tài nọ văn hay.
Hồ già dưới trăng nghe rõ,
Doanh cọp động tới trời mây.
Phạt biên bàn sách lược tốt,
Được vậy công thưởng rất dày.

tửu tận tình do tại