題徐崇威所藏貴妃上馬圖

道前寳扇擁花騘,
當日君恩第一濃。
不是華清事逰幸,
後人那得見嬌容。

 

Đề Từ Sùng Uy sở tàng Quý Phi thướng mã đồ

Đạo tiền bảo phiến ủng hoa thông,
Đương nhật quân ân đệ nhất nùng.
Bất thị Hoa Thanh sự du hạnh,
Hậu nhân na đắc kiến kiều dung.

 

Dịch nghĩa

Hàng rào quạt che ngựa hoa thông ở phía trước,
Ân sủng nhiều ngày ấy bởi ơn vua.
Nếu không từ cung Hoa Thanh du hạnh,
Thì người đời sau nào được thấy dáng yêu kiều.


Quý Phi tức Dương Quý Phi, sủng phi của Đường Huyền Tông.