Tháng năm nghe nói rời phượng thành,
Nhớ nhau từng bữa đếm cho nhanh.
Kỳ lạ hổm rày không tin tức,
Chẳng nghe chim thước hót đầu tranh.

tửu tận tình do tại