Đã bao năm kéo xe canh tác,
Với chủ từng đáp nghĩa đền ơn.
Nay ruộng xuân vừa xong gieo cấy,
Nằm trong sương no mập cỏ thơm.

tửu tận tình do tại