Cày bừa vất vả thân trâu lấm
Hết buổi đồng ngơi dưới luỹ tre
Lắc sừng đuổi những con ruồi oắt
Dim mắt nhai hoa nắng trưa hè


Nguồn: Ngô Văn Phú, Vầng trăng dấu hỏi (thơ), NXB Hội nhà văn, 2006