07/12/2021 04:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng hữu nhân Liệu Tự Cần, Vương Khác phó Giao Chỉ kỳ 1
贈友人廖自勤王恪赴交趾其一

Tác giả: Kim Ấu Tư - 金幼孜

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/03/2021 13:00

 

Nguyên tác

萬里南交路,
君今作逺遊。
着鞭臨祖道,
受詔出皇州。
漢柱雲烟古,
秦林瘴癘收。
幕中如有問,
珍重為參謀。

Phiên âm

Vạn lý Nam Giao[1] lộ,
Quân kim tác viễn du.
Trước tiên lâm tổ đạo[2],
Thụ chiếu xuất hoàng châu[3].
Hán trụ vân yên cổ,
Tần lâm chướng lệ thu.
Mạc trung như hữu vấn,
Trân trọng vị tham mưu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Nam Giao vạn dặm đường xa,
Các ông nay phải rời nhà viễn du.
Cúng xong đến lúc ra roi,
Rời kinh đô nhận chiếu vua lên đường.
Trụ đồng Hán đã khói sương,
Rừng Tần chướng độc phủ vương âm thầm.
Doanh quân có bạn hỏi thăm,
Nói giùm nghiêm chỉnh việc làm tham mưu.
Liệu Tự Cần quê Đông Khê, huyện Cát Thuỷ, tỉnh Giang Tây, bạn đồng hương của Kim Ấu Tư. Vương Khác quê Hồ Khẩu, Cửu Giang, tỉnh Giang Tây, đỗ tiến sĩ năm Vĩnh Lạc thứ 2(1404), cũng là bạn của tác giả.

[1] Xưa triều đình phương bắc gọi Nam Giao để chỉ Giao Chỉ.
[2] Lễ tiệc cúng thần đường tiễn chân người đi xa.
[3] Chỉ đế đô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Kim Ấu Tư » Tặng hữu nhân Liệu Tự Cần, Vương Khác phó Giao Chỉ kỳ 1