Sảnh đường tiến cử thày danh công,
Xe sứ trời nam sánh ruổi giong.
Ngựa ký trong bầy tài đã tỏ,
Chim bằng lướt biển gió liền tung.
Túi riêng Lục Giả không châu báu,
Dấu cũ Văn Uyên có trụ đồng.
Thơ mới trăm nghìn trên dặm khách,
Bắc phương thỉnh thoảng gửi tin hồng.


Nguồn: Uỷ ban phiên dịch sử liệu Việt Nam, An Nam chí lược, Viện Đại học Huế, 1961
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.