Vương Xứng 王偁 (1370-1415) tự Mạnh Dương 孟揚, Mật Trai 密齋, người huyện Vĩnh Phúc (nay là huyện Vĩnh Thái). Năm Hồng Võ thứ 23 (1390) được cất nhắc. Đầu năm Vĩnh Lạc, được tiến cử vào Hàn lâm viện, rồi làm Giảng kinh diên, tham gia soạn Vĩnh Lạc đại điển. Là người hào sảng tinh mẫn, giỏi thi thư, giỏi chữ hành thảo theo lối Tô Thức. Thơ ông chất phác thanh tân, không sáo mòn. Năm Vĩnh Lạc thứ 8 (1410), bị vu tội giam đến chết. Trước tác có Hư chu tập 5 quyển.

Khi thanh niên, Vương Xứng là một trong Mân trung thập tài tử, từng làm thơ trao cho Trương Hồng Kiều mong được lọt mắt xanh nhưng không được. Xin xem thêm phần tiểu sử tác giả Trương Hồng Kiều.