Mây ướt như say đỡ bụi rơi
Bướm vàng gió lạnh khắp trong ngoài
Chỉ ngờ biếc mới nhoà xanh sớm
Còn nhớ nắng tà hát che môi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)