Tóc mây ba thước kết phù dung
Mấy ngọn non Vu vẻ biếc lồng
Mưa nhạt mầu xuân nương cửa sổ
Cánh ve lòng quạ rối bòng bòng

tửu tận tình do tại