Nước xuân dường ngọc suốt giòng sâu
Bờ cỏ mầm non lục nhuộm màu
Buổi đạp thanh về giời đã tối
Đèn xa theo bóng nhận nơi cầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.