Tố hinh hương thoảng mới khoe màu
Chênh chếch bông trâm sát mái đầu
Tiếng nhạc còn xa giăng mới nhố
Thẩn thơ bóng liễu tựa thành cầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.