Tay cầm quạt lông chim trắng,
Tinh mơ ra khỏi ải Di.
Ải Di mùa xuân mở sớm,
Vui mừng trên suốt đường đi.
Cười vốc nước suối mát trong,
Rửa sạch chướng độc còn thừa.
Phù vân dẫn đường chinh khách,
Mây mỏng kết lối theo đưa.
Tiến lên quên bao mệt hiểm,
Tựa cao nhìn cảnh núi rừng.
Lại nhớ trại nam chinh cũ,
Mù biển phủ kín như bưng.

tửu tận tình do tại