Trấn Nam quan

Biểu lý song đai trĩ bích kham,
Khai thời tinh tiết, bế yên lam.
Tứ niên quốc lệ thông triều nhất,
Vạn lý biên thầm ký dịch tam.
Lễ nhạc ưng giao cầm điểu tập,
Sơn khê tằng dữ mã xa am.
Uỷ thiên tự ngã cung hầu độ,
Lậu sát quan danh hiệu “Trấn Nam”.

 

Dịch nghĩa

Trong ngoài hai đài đối nhau trên nền núi xanh,
Khi mở thì cờ quạt rực rỡ, khi đóng thì mây khói âm u.
Lệ nước cứ bốn năm một lần triều cống,
Vùng biên cương muôn dặm chỉ đặt có trạm nghỉ.
(Ở đây) lễ nhạc chỉ truyền thụ cho loài chim chóc,
Núi sông (nơi đây) đã từng làm quen với xe ngựa (của người đi sứ).
Sợ trời nên ta phải giữ lễ triều cống,
Cửa ải mang cái tên Trấn Nam kia thật là thô lậu.


Trấn Nam quan ở đầu địa giới tỉnh Quảng Tây. Cửa một tầng, xây bằng những phiến đá. Hai bên tả hữu có hai ngọn núi đối nhau. Ở trên mỗi ngọn núi đều cắm một lá cờ trắng đề bốn chữ “Trấn Nam đại quan” (Cửa lớn Trấn Nam). Phía trước cửa giáp với đài Ngưỡng Đức của ta, đằng sau cửa có một đôi tức là đài Chiêu Đức, nơi sứ thần đốt hương bầy đồ cống. Cửa ải chỉ mở vào những ngày hội đồng giao tế. Khi mở, đầu tiên phải nổ ba phát súng, rồi viên quan coi cửa cầm cờ vàng mở khoá. Trong cửa, bọn thơ lại, lính tráng giao gậy vào nhau, ngăn lính kỵ mã theo sau bắt phải ngừng lại, đợi bọn sứ bộ tiến qua; cuối cùng, họ quay lại đóng cửa.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Thien Phong @www.maihoatrang.com

Hai đài đối lập non xanh
Mở ra cờ quạt, đóng thành khói lam.
Bốn năm lệ nước phải làm
Biên cương muôn dặm trạm này nghỉ chân
Chim muông lễ nhạc chuyên cần
Núi sông đây đã từng gần ngựa xe.
Sợ trời phải giữ lấy lề
Trấn Nam tên ải, ngô nghê, tầm thường.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Hai đài đối diện non âm u,
Mở rực rỡ cờ đóng khói mù.
Lệ nước bốn năm một lượt cống,
Biên cương muôn dặm trạm dừng bù.
Chỉ truyền lễ nhạc loài chim chóc
Từng nhớ núi sông với sứ, phu.
Triều cống sợ uy giữ lệ đó,
Trấn Nam tên ải thật là thô.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời