Đến đây vì hẹn đáp quỳnh,
Nhìn lê trăm mối cảm tình gợi trêu.
Hoa cười giữa cảnh hoang liêu,
Trên đường dấu guốc in rêu không còn.
Đường về gió gấp xe bon,
Mây như cất giấu dáng thon hôm nào.
Muốn vào xóm hỏi xem sao,
E làng tiên sẽ xì xào hiềm nghi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.