Lầu múa xuân đi trăng xế bóng
Tạ trăng hương thoảng cảnh không người
Mộng lê vân muốn tìm xa lắc
Thầm tứ bâng khuâng cạnh ảnh ngồi.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)