Thềm ngọc sương gieo chuối mấy tầu
Tựa nhìn sao Đẩu chếch về đâu
Yêu màu giăng bạc in làn biếc
Hài phượng khoan khoan dạo mặt cầu

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.