Thăm bệnh tìm phương chẳng được gì,
Chần chờ xe ngựa rã rời đi .
Bút đài ngự sử ba năm chép,
Học cách Nhan Công vay gạo thôi .

tửu tận tình do tại