Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
2 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Nguyên Chương (1 bài)
- Kim Ấu Tư (5 bài)
- Giải Tấn (4 bài)
- Vương Xứng (8 bài)
- Phương Hiếu Nhụ (5 bài)
Tạo ngày 23/01/2019 22:14 bởi tôn tiền tử
Dương Sĩ Kỳ 楊士奇 (1365-1444) là đại thần nhà Minh, lúc đầu tên là Ngụ 寓, tự là Hành 行, hiệu Đông Lý 東里, người Thái Hoà, Giang Tây. Hồi trẻ từng làm thầy dạy tư nhiều năm ở vùng Hồ Quảng. Đầu năm Kiến Văn, được cử vào biên tập hàn lâm, làm Thái Tổ thực lục, quan đến thiếu phó, kiêm đại học sĩ điện Hoa Cái, cùng với Dương Vinh, Dương Phổ nắm quốc chính, gọi là Tam Dương. Tác phẩm có Đông Lý toàn tập.