Tuyết vừa ngưng xuống rượu còn say
Núi thẳm khe sâu ngọc phủ dày
Khí lạnh thấu xương chân chẳng ngại
Mải qua cầu nhỏ ngắm hoa mai

tửu tận tình do tại