Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
5 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Chu Đức (1 bài)
- Cao Bính (3 bài)
- Dương Sĩ Kỳ (2 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
- Kim Ấu Tư (5 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 15/10/2008 23:07 bởi hongha83, đã sửa 4 lần, lần cuối ngày 16/10/2008 02:47 bởi hongha83
Phương Hiếu Nhụ 方孝孺 (1357-1402) tự Hy Trực 希直, Hy Cổ 希古, hiệu Tốn Chí, quê Chiết Giang, người đời thường xưng là Chính học tiên sinh, là học giả, nhà văn, nhà tư tưởng nổi tiếng, làm quan dưới triều Minh. Năm 1239, sau khi Chu Nguyên Chương mất, con ông là Chu Lệ đem quân vào Nam Kinh, cướp ngôi của cháu là Minh Huệ Ðế rồi lên ngôi vua, tự xưng là Minh Thành Tổ, sai Phương Hiếu Nhụ thảo tờ chiếu, Hiếu Nhụ vừa khóc vừa mắng lại. Thành Tổ nói: “Nhà ngươi không nghĩ đến chín họ à”. Hiếu Nhụ nói: “Đến mười họ cũng chả làm gì”. Hiếu Nhụ bị Thành Tổ giết, họ hàng bạn bè của Hiếu Nhụ dây dưa chết đến vài trăm người. Hình pháp thảm khốc nhất đời xưa, một người phải tội, chỉ dây dưa đến chín họ là cùng, Thành Tổ giết đến cả học trò của Hiếu Nhụ, nên gọi là mười họ. Phương Hiếu Nhụ để lại một số tác phẩm văn thơ nhưng ngày nay chỉ còn lại một ít. Tác phẩm tiêu biểu: Thâm tự luận.