Giam cầm là gốc chuyển âm hay
Lồng ngọc còn mong thoát có ngày
Cũng bởi trước kia siêng học nói
Nửa đời chẳng thấy núi cùng cây


Nguồn: Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 9, 2011
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)