Giam cầm là gốc chuyển âm hay
Lồng ngọc còn mong thoát có ngày
Cũng bởi trước kia siêng học nói
Nửa đời chẳng thấy núi cùng cây


Nguồn: Nghiên cứu Trung Quốc số 9  (2011)
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)