Chẳng bằng về đi! Chẳng bằng về đi!
Một kêu khơi động mạch sầu,
Hai kêu luống những lo âu trong lòng.
Ba kêu mây cuốn trập trùng,
Bốn kêu mộng chuyển cây rừng kinh hoa.
Năm kêu nhạt ánh trăng tà,
Lung linh tưởng dáng tay ngà cửi canh.
Sáu kêu lệ máu đẫm cành,
Chỉn e ố sắc chồi lan trước thềm.
Bảy tám chín kêu gan héo ruột mềm,
Ngồi lên chẳng nói đầm đầm lệ sa.
Nhớ xưa còn ở quê nhà,
Cuốc kêu chẳng thấy chi là bi thương.
Rày thân ở đất Kim lăng,
Cuốc kêu khiến kẻ tha phuơng bạc đầu.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)