Thơ hay Lý Đỗ thế gian tôn
Lý Đỗ tôn ai đáng bậc hơn?
Phong nhã sâu xa mà nắm được
Là lời hay nhất của càn khôn.

tửu tận tình do tại