Hai Chu thơ Tống sánh văn chương,
Lúc thịnh luật thơ khó bạn bằng.
Chưa biết Côn Lôn ai cứ bảo,
Suối về đục thế nước sông Hoàng.

tửu tận tình do tại