Trời giáng loạn ly chừ ai biết nguyên do?
Gian thần hể hả chừ phò nước bằng mưu mô
Trung thần phẫn nộ chừ huyết lệ chan hòa
Chịu vậy chết vì vua chừ hay cầu mong gì nữa!
Ô hô! Thương thay chừ mong đừng trách ta!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)