Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Đường Dần (19 bài thơ)
- Phùng Tiểu Thanh (12 bài thơ)
- Dương Thận (27 bài thơ)
- Bồ Tùng Linh (2 bài thơ)
- Lâm Hồng (18 bài thơ)
Tạo ngày 09/08/2014 23:14 bởi tôn tiền tử
Chu Đức 周德 (1354-1402) tự Thị Tu 是修, người trấn Loa Khê, Giang Tây, có nhiều sáng tác, như Thi phổ 詩譜, Luận ngữ loại biên 論語類編.