Chưa có đánh giá nào
Nước: Trung Quốc (Minh)
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Phương Hiếu Nhụ (5 bài)
- Cao Bính (3 bài)
- Dương Sĩ Kỳ (2 bài)
- Cù Hữu (8 bài)
- Chu Nguyên Chương (1 bài)
Tạo ngày 09/08/2014 23:14 bởi tôn tiền tử
Chu Đức 周德 (1354-1402) tự Thị Tu 是修, người trấn Loa Khê, Giang Tây, có nhiều sáng tác, như Thi phổ 詩譜, Luận ngữ loại biên 論語類編.