Tây Giang nam ngóng tận trời xa,
Lâu lắm thanh minh chẳng ở nhà.
Gió cuốn suốt ngày không chốn định,
Lòng người làm rối mỗi dương hoa.

tửu tận tình do tại