Trái du rượu cúc đẹp ngày,
Thương anh đất khách giúp khuây nhớ nhà.
Tham quân cho gọi, muốn qua,
Sẵn sàng áo mũ nhưng ma bịnh hành.

tửu tận tình do tại